REASONING QUIZ

0
197

REASONING QUIZ

 

 1. QPO, NML, KJI, _____, EDC
 2. HGF
 3. CAB
 4. JKL
 5. GHI

 

 1. JAK, KBL, LCM, MDN, _____
 2. OEP
 3. NEO
 4. MEN
 5. PFQ

 

 1. ELFA, GLHA, ILJA, _____, MLNA
 2. OLPA
 3. KLMA
 4. LLMA
 5. KLLA

 

 1. B2CD,  _____ BCD4, B5CD, BC6D
 2. B2C2D
 3. BC3D
 4. B2C3D
 5. BCD7
 6. P5QR, P4QS, P3QT, _____, PQV
 7. PQW
 8. PQV2
 9. P2QU
 10. PQ3U

 

 1. CMM, EOO, GQQ,  _____ , KUU
 2. GRR
 3. GSS
 4. ISS
 5. ITT

 

 1. QAR, RAS, SAT, TAU, _____
 2. UAV
 3. UAT
 4. TAS
 5. TAT
 6. DEF, DEF2, DE2F2, _____, D2E2F3
 7. DEF3
 8. D3EF3
 9. D2E3F
 10. D2E2F2

 

 1. SCD, TEF, UGH, ____, WKL
 2. CMN
 3. UJI
 4. VIJ
 5. IJT

 

 1. FAG, GAF, HAI, IAH, ____
 2. JAK
 3. HAL
 4. JAI
 5. HAK

 

 1. BCB, DED, FGF, HIH, ___
 2. JKJ
 3. HJH
 4. IJI
 5. JHJ

 

 1. ZA5, Y4B, XC6, W3D _____
 2. E7V
 3. V2E
 4. VE5
 5. VE7
 6. E, A __, O, I
 7. E
 8. U
 9. X
 10. V
 11. Z

 

 1. D, F, G, H, J, K, L, M, N, __
 2. O
 3. Q
 4. P
 5. R
 6. T

 

 1. E, J, O, T, Y, __
 2. D
 3. Z
 4. C
 5. E
 6. G

 

 1. G, J, N, Q, U, __
 2. W
 3. X
 4. Y
 5. Z
 6. B

 

 1. R, K, F, C, __
 2. Z
 3. Y
 4. W
 5. A
 6. D

 

 1. BY, CX, EV, GT, KP, __
 2. JQ
 3. MN
 4. PK
 5. LO
 6. RV

 

 1. AI, EO, IU, __, UE
 2. OU
 3. OI
 4. UA
 5. OA
 6. OE

 

 1. AP, BQ, CR, DS, __
 2. ET
 3. EU
 4. TE
 5. EV
 6. IV

 

-:ANSWERS:-

1.Answer: Option A

2.Answer: Option B

3.Answer: Option D

4.Answer: Option B

5.Answer: Option C

6.Answer: Option C

7.Answer: Option A

8.Answer: Option D

9.Answer: Option C

10.Answer: Option A

11.Answer: Option A

12.Answer: Option D

13.Answer: Option B

14.Answer: Option C

15.Answer: Option A

16.Answer: Option B

17.Answer: Option D

18.Answer: Option B

19.Answer: Option D

20.Answer: Option A